Privacy

Privacy

Privacybeleid Rise of New Families

In deze privacyverklaring staat beschreven hoe het Rise of New Families onderzoek uw persoonsgegevens verwerkt. Deze privacyverklaring heeft betrekking op persoonsgegevens die u aan ons verstrekt of die wij via deze website verkrijgen.

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. De laatste wijzigingen zijn doorgevoerd op 5 juni 2023.

1. Over de UvA

Het College van Bestuur van de UvA is voor de verwerkingen die in deze privacyverklaring aan de orde komen de verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Dit houdt in dat College van Bestuur van de UvA (hierna: “UvA ”, “wij” of “ons”) beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze. De UvA is verantwoordelijk voor een zorgvuldige en behoorlijke verwerking van uw persoonsgegevens.

De UvA is gevestigd aan het Spui 21, 1012 WX te Amsterdam. Ons postadres is Postbus 19268, 1000 WX Amsterdam. Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar avg@uva.nl.

De UvA heeft een functionaris gegevensbescherming (“FG”) aangesteld. De contactgegevens van de FG zijn fg@uva.nl.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Deze privacyverklaring geeft informatie over de verwerking van persoonsgegevens voor het onderzoek Rise of New Families. In dit project verwerken wij via de website van de volgende personen persoonsgegevens:

2.a. Van potentiële deelnemers die via het aanmeldformulier kenbaar maken dat zij graag willen deelnemen aan het onderzoek 

2b. Van personen die via de website contact opnemen met het onderzoeksteam voor informatieverzoeken: verzoek tot contact of eventuele vragen

In dit project verwerken wij via de website de volgende persoonsgegevens:

  • Naam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Of en op welke wijze u in verwachting bent of betrokken bent bij een draagmoederschapstraject 

 

3. Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens ten behoeve van het onderzoek Rise of New Families, in het kader van onderzoek. Ook moeten wij voldoen aan wettelijke verplichtingen waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken. De door u verstrekte gegevens worden gebruikt om uw aanmelding voor het onderzoek te verwerken en u daarover te informeren en contactgegevens te verzamelen wanneer u met ons in contact wenst te komen.

De door bezoekers van onze websites opgegeven persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Registreren van aanmelding voor het onderzoek; en
  • Het verzamelen van contactgegevens

 

4. Grondslag van de verwerking

Om uw persoonsgegevens te mogen verwerken, moet de verwerking zijn gebaseerd op één van de grondslagen uit de AVG. Bij dit onderzoek wordt u expliciet toestemming gevraagd om deel te nemen.

5. Aan wie verstrekt de UvA persoonsgegevens?

Als uitgangspunt geldt dat uw persoonsgegevens alleen voor wetenschappelijke onderzoek worden gebruikt. In de informed consent wordt uitgebreid beschreven waarvoor precies uw gegevens worden gebruikt.

6. Verwerken van persoonsgegevens buiten de EU

De UvA probeert uw gegevens alleen binnen de Europese Unie (‘EU’) te verwerken door uw gegevens zoveel mogelijk op een server in de EU op te slaan. Als wij verwerkers inschakelen, eisen wij dat zij persoonsgegevens op servers in de EU opslaan. Voor zover dat niet mogelijk is, nemen wij de nodige maatregelen om een passend beschermingsniveau te bieden voor de bescherming van uw persoonsgegevens.

7. Uw rechten ten aanzien van persoonsgegevens

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u onder omstandigheden het recht om deze in te zien, te laten corrigeren verwijderen of beperken. Ook kunt u soms bezwaar maken of overdracht van uw persoonsgegevens vragen. Om in dit kader een verzoek aan ons te doen kunt u contact met ons opnemen via avg@uva.nl. Vermeld dan ook de naam van dit onderzoek, namelijk Rise of New Families en de registratiecode NWA.1389.20.025. Bij twijfel aan de identiteit, kunnen wij u vragen om u eerst te identificeren.

Inzage en correctie: de AVG biedt onder omstandigheden de mogelijkheid aan om persoonsgegevens in te zien en/of te laten corrigeren.

Verwijderen: de AVG biedt onder omstandigheden de mogelijkheid aan om persoonsgegevens te laten wissen. Wij beoordelen of een dergelijk verzoek uit te voeren is. In sommige gevallen moeten wij namelijk uw persoonsgegevens bewaren, bijvoorbeeld vanwege een wettelijke verplichting of om er (eenmalig) voor te zorgen dat u geen berichten meer van ons ontvangt.

Beperken: u kunt contact opnemen met ons met een verzoek om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken als u vindt dat uw persoonsgegevens onjuist zijn, de verwerking daarvan onrechtmatig is, u deze nodig heeft voor een rechtsvordering of u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking daarvan.

Bezwaar: Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang, dan kunt u vanwege uw specifieke redenen bezwaar maken tegen verder gebruik van uw persoonsgegevens.

Bezwaar tegen berichtgeving: Indien u niet langer berichten van ons wilt ontvangen via e-mail of andersoortige elektronische berichten, dan kunt u u daarvoor afmelden door contact op te nemen met ons.

8. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking te voorkomen. Zo kunnen uw persoonsgegevens alleen worden ingezien door onderzoekers betrokken bij dit project.

9. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken. Sommige gegevens moeten wij op grond van de wet voor een bepaalde tijd bewaren.

10. Vragen of klachten?

Als u vragen hebt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u ons dat laten weten via avg@uva.nl. Wij helpen u graag verder.

Wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens in strijd met de AVG worden verwerkt, kunt u via fg@uva.nl een klacht indienen bij de FG. De FG is de schakel tussen de UvA en de externe toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens). De FG handelt onafhankelijk en kan over uw klacht overleg plegen of advies inwinnen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wanneer u het niet eens bent met de klachtenbehandeling door de FG, kunt u rechtstreeks een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens behandelt de klacht of het verzoek en neemt hierover een besluit.